خدمات

ما در شریف گرافینا همواره آماده تامین خدمات متنوع در حوزه های نانومواد و نانوالکترونیک خواهیم بودیم. هدف اصلی ما ارتقا و بهبود کیفیت زندگی با به کارگیری فناوری نانو می باشد.

اخبار و رویدادها :

حامیان شریف گرافینا :